۱۲ نکته برای برگزاری مؤثر جلسات

یکی از همکارهای نوکیا زیمنس یک پوستر کنار میزش چسبانده بود که رویش نوشته شده بود:‌ اگر کار خاصی ندارید، اگر دوست دارید کمی استراحت کنید، اگر دوست دارید احساس کنید که آدم مهمی هستید (و چند تا جمله دیگه که یادم نیست) به Meeting بروید!

در طی روز جلسات بیهوده زیادی می رویم یا برگزار می کنیم. مقاله ای می خواندم در سایت About.com در باره برگزاری مؤثر جلسات (Effective Meetings) که ترجمه خیلی سریع (و نه خیلی دقیق) از عناوینش را اینجا می آورم. بقیه مقاله را اینجا در خود سایت بخوانید:

قبل از برگزاری جلسه

 • برای جلسه برنامه ریزی کنید
 • مطمئن شوید که به جلسه احتیاج دارید
 • مطمئن شوید که مخاطبین جلسه را درست انتخاب کرده اید
 • قبل از برگزاری جلسه مطالبش  را در اختیار شرکت کنندگان قرار دهید

در حین برگزاری جلسه

 • جلسه را مدیریت کنید
 •  از اطلاعاتی  که قبلا در اختیار شرکت کنندگان قرار داده اید استفاده کنید
 • شرکت کنندگان را در جلسه مشارکت دهید
 • فهرست پیگیری جلسه را تهیه کنید

بعد از جلسه

 • صورت جلسه را ارسال کنید
 • وظایف را پیگیری کنید
 • نسبت به انجام تعهدات جلسه قبلی احساس مسؤولیت کنید
 • روال برگزاری جلسات را مرتباً نقد کنید